Học Về Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Pháp
22 Tháng Tư, 2020
Học Từ Vựng Tiếng Pháp về Chuyên Ngành Kinh Tế
9 Tháng Năm, 2020

Cách sử dụng đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

 

Cùng học tiếng pháp Cap France tìm hiểu về cách sử dụng đại từ bổ ngữ trong Tiếng Pháp
1. Đại từ làm bổ ngữ trực tiếp (COD)
a. Đại từ làm bổ ngữ trực tiếp thường đặt trước động từ và thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật, trả lời cho câu hỏi ai? cái gì?
b. Đại từ làm bổ ngữ trực tiếp gồm:
 • me tôi
 • te bạn
 • le, la: cái ấy, anh ấy, chị ấy
 • nous chúng tôi
 • vous các bạn
 • les những cái ấy, họ, chúng nó
Trước nguyên âm và h câm, me, te, le, la được viết thành: m’, t’, l’, l’
Chú ý về đại từ làm bổ ngữ trực tiếp:
Với động từ aimer, và connaître, ta chỉ dùng đại từ làm bổ ngữ trực tiếp le, la, les để chỉ người chứ không dùng chỉ vật. Để chỉ vật ta dùng đại từ ça hoặc không dùng từ nào.
Ví dụ:
 • J’aime Julie. Je l’aime comme une sœur. Tôi yêu Julie. Tôi yêu chị ấy như một người chị.
 • Vous aimez le fromage? Bạn thích pho mát chứ?

Oui, j’aime ca. Vâng tôi thích.(Không nói Je l’aime. Vì ta không dùng đại từ làm bổ ngữ trực tiếp le, la, les để chỉ vật với động từ aimer và connaître)

 

 • Tu connais le bordeau blanc?
Oui, je connais. (Không nói Je le connais.)
Vì ta không dùng đại từ làm bổ ngữ trực tiếp le, la, les để chỉ vật với động từ aimer và connaître)
Đại từ làm bổ ngữ trực tiếp: Ở thể phủ định, ta đặt cặp từ phủ định ne… pas trước và sau cụm đại từ và động từ.
Je ne le ragarde pas. Tôi không nhìn thấy cái ấy/ anh ấy
Je ne les connais pas. Tôi không biết họ.
2.Đại từ làm bổ ngữ gián tiếp (COI)
a. Đại từ làm bổ ngữ gián tiếp đứng trước động từ, thay thế cho danh từ chỉ người bắt đầu bằng giới từ à. Chúng trả lời cho câu hỏi: à qui? Cho ai?
 • Je téléphone à Jean. Je lui téléphone.
 • Je téléphone à mes parents. Je leur téléphone.
b. Đại từ làm bổ ngữ gián tiếp gồm:
 • me tôi
 • te bạn
 • lui anh ấy, chị ấy, nó
 • nous chúng tôi
 • vous các bạn
 • leur họ, chúng nó
Chú ý: Đại từ làm bổ ngữ gián tiếp lui, leur dùng cho cả giống đực và giống cái.
Đại từ làm bổ ngữ gián tiếp: Ở thể phủ định ta đặt cặp từ phủ định ne… pas trước và sau cụm đại từ và động từ.
Khi sử dụng hai đại từ làm bổ ngữ, chúng ta đặt:
Sujet + me, te, se, nous, vous, se/ le, la, les/ lui, leur + verbe
Các đại từ làm bổ ngữ trong tiếng pháp chỉ người đứng trước các đại từ làm bổ ngữ chỉ đồ vật
Cách Sử Dụng Đại Từ Bổ Ngữ Trong Tiếng Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *